Strona główna | RODO | Kontakt | Poczta | Deklaracja dostepności | Facebook

. . : DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp. jest publiczną placówką resocjalizacyjno - wychowawczą dla młodzieży męskiej, niedostosowanej społecznie i zdemoralizowanej w wieku od 15 do 18 roku życia.

Celem Ośrodka jest zresocjalizowanie wychowanków:

  • wyeliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego i demoralizacji;
  • przygotowanie wychowanków do samodzielnych wyborów zgodnych z normami prawnymi i społecznymi;
  • przygotowanie wychowanków do dalszego kształcenia zawodowego i wyboru szkoły po ukończeniu gimnazjum w Ośrodku;
  • do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zadania wychowawcze w Ośrodku realizowane są poprzez zintegrowaną działalność korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą, w oparciu o specjalistyczne programy.

Praca resocjalizacyjna, wychowawcza i opiekuńcza oparta jest na zasadach:

  • indywidualizacji pracy z wychowankami i odpowiedzialności wychowawców;
  • jednorodności i konsekwencji oddziaływań;
  • samorządności wychowanków;
  • profesjonalizmu i specjalizacji kadry pedagogicznej.

Praca specjalistyczna kadry pedagogicznej z wychowankami i ich rodzinami jest planowana i realizowana na bazie indywidualnych programów resocjalizacyjno - edukacyjnych dla każdego wychowanka.
Każdy wychowanek ma swego indywidualnego wychowawcę – opiekuna, który wspomaga go we wszystkich sprawach oraz utrzymuje bliski kontakt z jego rodziną.

Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza – licząca od 8 do 12 wychowanków. Grupę wychowanków prowadzi dwóch stałych wychowawców. Grupa mieszka w wyodrębnionych pomieszczeniach (kuchnia, świetlica, sypialnie, łazienka, ubikacja).


Copyright by MOW | Design by Sliffka