Strona główna | RODO | Kontakt | Poczta | Deklaracja dostepności | Facebook

. . : PROGRAM "TURYSTA"

Jednym z podstawowych zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim jest wychowanie, rozumiane jako wszechstronne kształtowanie osobowe wychowanka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, w taki sposób, aby mógł dokonywać wyborów zgodnych z normami prawnymi, moralnymi i społecznymi. Dla osiągnięcia tego typu zadań, konieczne jest między innymi propagowanie zdrowego trybu życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, które pozwolą na konstruktywne wykorzystywanie czasu wolnego.
Realizuję się to między innymi poprzez prowadzenie ośrodkowego programu rozwijania zainteresowań poznawczych, sportowych i turystycznych Turysta.
Podczas zajęć kształtuje się umiejętności interpersonalne. Dzięki nim uczestnicy samodzielnie planują i kierują własnym rozwojem. Wdrożeni zostają do systematycznej, wytrwałej pracy w toku przygotowań oraz kształtuje się w nich postawa otwartego na świat młodego człowieka, charakteryzująca się: gotowością do aktywnego poznawania świata, otwartością na różne sfery rzeczywistości oraz dbałością o własne zdrowie.

Wysoka skuteczność programu Turysta wynika z następujących elementów:

 1. wysokiej atrakcyjności dla uczestników, których świat doznań jest niezwykle ubogi (pochodzą oni ze środowisk o niskim statusie kulturalnym, moralnym, społecznym i materialnym; niewydolnych wychowawczo z symptomami patologii społecznej);
 2. wykorzystania aktywności własnej uczestników podejmujących jednostkowe decyzje, zbierając informacje, gromadząc materiały faktograficzne, planując i opracowując tok zajęć;
 3. wchodzenia uczestników programu w nowe kręgi i grupy społeczne, w których muszą opanować nowe role społeczne (przewodnika, pilota turystycznego, kucharza, obozowicza, sanitariusza) w zależności od zadań wyznaczonych im przez współuczestników lub opiekunów;
 4. postawy opiekunów, którzy zapewniają bezpieczeństwo oraz są obserwatorami i "cichymi doradcami", koordynatorami działań uczestników, w wyniku których dochodzi do realizacji programu.
 5. działań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki uzależnień.
Główne cele programu:
 1. rozwijanie wielokierunkowych zainteresowań uczestników;
 2. kształtowanie nowej postawy w stosunku do otaczającego świata;
 3. kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych przełamujących agresywność, apatyczność i egocentryzm;
 4. przekazywanie, rozszerzanie i utrwalanie wiedzy z języka polskiego, geografii i historii w zakresie edukacji regionalnej;
 5. przekazanie informacji dotyczących środków uzależniających i mechanizmów uzależnienia, umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w sprawie zdrowego stylu życia;
 6. dostarczanie nowych, atrakcyjnych przeżyć, radości i zadowolenia;
 7. poszerzenie zakresu doświadczeń społecznych;
 8. propagowanie zdrowego trybu życia;
 9. wskazywanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego;
 10. integrowanie grup rówieśniczych.
Program Turysta składa się z trzech etapów:
 1. etapu przygotowań:
  1. przygotowanie i wybranie przez uczestników trasy;
  2. zebranie informacji faktograficznych;
  3. opracowanie przewodnika;
  4. przygotowanie wystąpień na temat zaplanowanych miejsc z wykorzystaniem wiedzy z j. polskiego (literatura regionalna), geografii (ochrona przyrody, rezerwaty, ukształtowanie terenu) i historii (powstanie wielkopolskie);
  5. przygotowanie dwóch wieczornic na temat profilaktyki uzależnień (Mechanizm uzależnień; Dlaczego sięgam po narkotyki?);
  6. wybranie przewodników, kucharzy i wartowników;
  7. przygotowanie sprzętu turystycznego;
  8. przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP i ruchu drogowego;
  9. omówienie zasad zachowania się w miejscach objętych ochroną przyrody i miejscach publicznych;
  10. opracowanie regulaminu turysty.
 2. etapu realizacji pozaośrodkowej:
  1. dwie jednodniowe wycieczki rowerowe;
  2. dwa dwudniowe biwaki na terenie Parku Krajobrazowych Dolina Baryczy:
   • zajęcia wspinaczkowe;
   • podchody i biegi na orientację;
   • zawody biwakowe;
   • zajęcia edukacyjne.
  3. dwie wycieczki autokarowe na trasach:
   • dwa razy Koźmin Wielkopolski - Sobótka - Koźmin Wielkopolski;
   • dwa razy Koźmin Wielkopolski - Srebrna Góra - Koźmin Wielkopolski.
 3. etapu podsumowania.
W wyniku udziału w programie wychowankowie:
 • zdobyli większy zakres doświadczeń społecznych;
 • wykształcili i utrwalili postawy aktywnego spędzania wolnego czasu, zainteresowań turystycznych;
 • osiągnęli wyższy poziom umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przeciwstawiania się wpływom negatywnym.

Opracował - Paweł Rudnicki


Copyright by MOW | Design by Sliffka