Strona główna | RODO | Kontakt | Poczta | Deklaracja dostepności | Facebook

. . : PROGRAMY

Pracownicy pedagogiczni Ośrodka w celu podniesienia jakości pracy, realizują autorskie programy:

 • "Trzymaj Formę"

  Program "Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

  Program "Trzy Formę" w naszym Ośrodku realizowany jest od 2009 roku. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum. Zajęcia odbywają się w ramach wychowania fizycznego oraz dodatkowych godzin edukacyjnych.

  Zgodnie z harmonogramem zajęć uczniowie zapoznają się z następującą tematyką:
  1. żywienie człowieka - dieta odpowiednio zbilansowana;
  2. piramida żywieniowa (stara i nowa struktura);
  3. dzienne spożycie energii;
  4. zaburzenia stanu zdrowia wynikające ze złego odżywiania;
  5. zasady znakowania żywności;
  6. pożądana aktywność fizyczna;
  7. test wydolności fizycznej;
  8. test sprawności fizycznej;
  9. zasady i możliwości kształtowania sylwetki.

  Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania Gimnazjum. Służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru stylu życia.

  Każda szkoła biorąca udział w Programie otrzymuje materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, przygotowane przez Polską Federację Producentów Żywności, przy współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia oraz Zakładem Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka. Więcej informacji o Programie można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.trzymajforme.pl

  Koordynator programu: Grzegorz Kapała.

   

 • "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy"

  Program współorganizowany jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

  Celem ogólnym Programu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce, a celem bezpośrednim zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych. Program skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum.

  Każda szkoła biorąca udział w Programie otrzymuje materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.
  Zakres tematyczny materiałów:

  • aktywność fizyczna a prawidłowy rozwój dziecka;
  • zbilansowana dieta - żywienie dzieci i młodzieży;
  • problemy zdrowotne występujące w populacji dzieci i młodzieży.
  Program realizowany jest w naszym Ośrodku od stycznia 2010 roku.

  Więcej informacji o Programie można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.badzmyzdrowi.pl

  Koordynator programu: Grzegorz Kapała.

   

 • Wychowanie komunikacyjne
  Głównym celem programu jest zapoznanie wychowanków z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach; program kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym - uzyskaniem karty rowerowej;

   

 • Turysta
  Proponuje edukację turystyczno – krajoznawczą i aktywne formy wypoczynku; ukazuje zdrowy styl życia, konstruktywne formy spędzenia czasu wolnego; stymuluje rozwój fizyczny i osobowościowy wychowanków; uczy wytrwałości w pokonywaniu własnych słabości - stanowi alternatywę wobec uzależnień;

   

 • Preorientacja i orientacja zawodowa
  Głównym celem programu jest przygotowanie wychowanka do wyboru dalszego kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego i zawodowego;

   

 • Dobre wychowanie na co dzień
  Głównym celem programu jest kształtowanie kultury osobistej wychowanków w stosunkach międzyludzkich;

 • Wychowanek w urzędzie
  Program ma na celu nabycie przez wychowanków zaradności życiowej i umiejętności załatwiania własnych spraw w urzędach i instytucjach publicznych;

   

 • Żyję bez ryzyka
  Program ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy o wirusie HIV, chorobie AIDS, grupach ryzyka i zachowaniach ryzykownych, zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV wśród młodzieży;

 • Sportowa integracja
  Program ma na celu integrację i współpracę ze środowiskiem lokalnym – poprzez udział w zajęciach sportowych; dostarczenie wiedzy o zdrowiu z zakresu higieny ogólnej i osobistej; dbałość o prawidłowy rozwój psychiczny i umysłowy; kształtowanie odporności psychicznej na stres;

   

 • Wspomaganie nauki
  W ramach programu wychowankowie wyrównują braki dydaktyczne; program wspomaga podopiecznych w realizowaniu promocji śródrocznej, rozwija ich zainteresowania poznawcze;

   

 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych
  Głównym celem programu jest nabycie przez wychowanków umiejętności przygotowywania racjonalnych i ekonomicznych posiłków; wychowankowie uczą się zaradności, gospodarności życiowej, cierpliwości, samodzielności, higieny żywienia oraz pracy na rzecz osób drugich;
 • Tradycja i kultura
  Wychowankowie zapoznają się z tradycjami narodowymi i dziedzictwem kultury; rozwijają zainteresowania poznawcze i artystyczne; uczą się pracy w zespole; nabywają umiejętności prezentowania własnej osoby, przygotowują akademie tematyczne;

   

 • Mediacje i negocjacje
  Głównym celem programu jest uświadomienie wychowankom znaczenia mediacji i negocjacji w kontaktach międzyludzkich, jako skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów;
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
  W toku programu wychowankowie rozwijają swoje kompetencje osobiste i społeczne, pogłębiają samoświadomość, rozwijają wiarę we własne możliwości, uczą się poprawnej samooceny, samokontroli emocjonalnej, motywacji, empatii, asertywności, otwartej komunikacji interpersonalnej, podtrzymywania poprawnych stosunków z otoczeniem, umiejętności łagodzenia konfliktów.


Copyright by MOW | Design by Sliffka