Strona główna | Kontakt

. . : Artykuły

Do naszego Ośrodka trafia młodzież zaniedbana wychowawczo, zdemoralizowana, niedostosowana społecznie. Placówka ma kształtować i utrwalać w wychowankach społecznie akceptowane wzorce zachowania.
W Ośrodku wychowankowie biorą udział w opracowanym i dostosowanym do ich możliwości i potrzeb procesie resocjalizacji, aby po jego zakończeniu móc powrócić do normalnego życia w społeczeństwie.

Jednym z elementów resocjalizacji jest udział wychowanków w zawodach sportowych i rekreacyjnych. Młodzi ludzie bardzo chętnie w nich uczestniczą.
Ważną sprawą jest przynależność do drużyny sportowej. Młody człowiek mający często słabe więzi z domem rodzinnym, pozbawiony jego ciepła, bardzo chce przynależeć do jakiejś społeczności lub grupy. Wskazane, aby była to grupa sportowa, którą prowadzi dobry trener. Rola trenera w procesie resocjalizacji jest znacząca: to on czuwa nad atmosferą w drużynie, wskazuje autorytety do naśladowania, wpaja dobre nawyki, podkreśla korzyści płynące z uprawiania sportu.

Udział w zawodach ma dla wychowanków naszego Ośrodka również duże znaczenie w innym aspekcie. Otrzymując z rąk Dyrektora Ośrodka lub innej zaproszonej osoby dyplom czy nagrodę, wychowanek doznaje zewnętrznej akceptacji, wzrasta poczucie jego wartości, przydatności i przynależności do określonej grupy społecznej.
W procesie dostosowania młodych ludzi sprawiających trudności wychowawcze do określonych wymagań i obowiązków, wychowanie przez sport staje się niekiedy jedyną szansą i dającą zamierzone efekty drogą wychowawczą. Wychowanie fizyczne i sport musi być postrzegany jako jedna z wielu pozytywnych i właściwych metod wychowania.
Działania wychowawcze przez sport należy kierować szczególnie do tych, którzy sprawiają wiele trudności wychowawczych, mają trudną sytuację materialną i rodzinną, są zagrożeni czynnikami patologicznymi.
W Ośrodku w Koźminie Wlkp. działa od wielu lat sekcja piłki nożnej. Wychowankowie chętnie uczestniczą w treningach, które odbywają się przez cały rok. Rozgrywają mecze w środowisku lokalnym z drużynami koźmińskich szkół oraz biorą udział w zawodach poza Ośrodkiem. W latach 2008 i 2009 zdobyli pierwsze miejsce w Turniejach Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich rozgrywanych w Jarocinie.

W resocjalizacji przez sport chcemy osiągnąć następujące cele:

  • propagować aktywny styl życia;
  • niwelować zachowaia agresywne;
  • umożliwiać osiągnięcie sukcesu;
  • budować relacje koleżeńskie;
  • uczyć zachowań "fair play" i uczciwości w życiu osobistym;
  • kształtować umiejętności współdziałania i życzliwego stosunku do innych ludzi;
  • stwarzać możliwości pełnienia rożnych ról społecznych;
  • rozwijać odpowiedzialność za powierzone zadania;
  • kształtować u wychowanków poczucie własnej wartości, kulturę osobistą oraz szacunek dla innych osób.

Podsumowując, dobra organizacja sportu przyczynia się do uzyskania w procesie resocjalizacji wychowanków trwałych i pożądanych efektów wychowawczych - społecznych oraz moralnych.

Opracował - Tomasz Bastrzyk


Copyright by MOW | Design by Sliffka