Strona główna | Kontakt

. . : Program Edukacji Teatralnej "Szkoła życia" w MOW Koźmin Wlkp. - realizacja przedstawienia "Romeo i Julia"

Program został stworzony przeze mnie zgodnie z celami, zadaniami i działaniami statutowymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. oraz Programem resocjalizacyjno-wychowawczo-profilaktycznym.

Zajęcia, które zaproponowałam posłużyły wychowankom jako jedna z metod opieki, wychowania i resocjalizacji poprzez teatr. W swoich działaniach jako wychowawca i nauczyciel, dążyłam do tego, aby młodzież niedostosowaną społecznie resocjalizować, edukować i rozwijać w zakresie ich potencjalnych możliwości.

Podczas spotkań z zakresu edukacji teatralnej z młodzieżą, szczególny nacisk kładłam na integrowanie działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, korekcyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej wspomagając ich w zakresie nabywania umiejętności życiowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiające im powrót do środowiska rodzinnego i społecznego. Teatr, pozwolił wychowankom kształtować własną wizję świata w takim stopniu, na jaki nie pozwala realne życie.

Zajęcia teatralne rozwinęły, poszerzyły wiedzę wychowanków poprzez umiejętności: aktorskie, literackie, recytatorskie, plastyczne i organizacyjne, w których uzewnętrznili siebie, swoje skrywane emocji, radości, lęki i obawy. Mając na uwadze indywidualny rozwój młodzieży, wprowadziłam oprócz typowej edukacji teatralnej, zajęcia prowadzone metodą dramy (elementy), która ma zalety wychowawcze. Wychowankowie poprzez działanie uruchomili wyobraźnię odwołując się do tego czego doświadczyli w życiu i w efekcie wykreowali daną sytuację wchodząc w rolę aktorów. Ponadto w trakcie odgrywania roli mogli ją przeżywać na swój sposób, ukazując swoją wrażliwość, dzięki czemu wzmocnili poczucie własnej wartości i zbudowali więzi między pozostałymi wychowankami.

Poprzez zajęcia wychowankowie nauczyli się analizowania sytuacji problemowych, nazwania emocji, które im towarzyszyły, zrozumieli lepiej siebie i innych, trenowali nowe zachowania i umiejętności. Teatr ukształtował w nich umiejętności społeczne i intelektualne: praca w grupie, współdziałanie, empatia, prawidłowa komunikacja oraz poprawność wysławiania się.

W dniu 27.11.2018 r. na terenie Ośrodka w auli szkolnej odbyła się premiera przedstawienia teatralnego "Romeo i Julia" Williama Szekspira, na którą przybyli pracownicy oraz redaktorzy gazet. Wszyscy oglądający przedstawienie podziwiali, ile wkładu pracy włożyli wychowankowie w przygotowanie przedstawienia oraz jak profesjonalnie odegrali role, szczególnie wcielając się w postacie damskie. Wychowankowie wspólnie ze mną napisali scenariusz, dobrali stroje do przydzielonych ról, wykonali dekorację podnosząc estetykę auli szkolnej oraz aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach. W dniu 28.11.2018 r. została zaproszona na przedstawienie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego. Uczniowie tych szkół przekonali się, że warto podejmować działania ukierunkowane na teatr, gdyż przynoszą one wiele pozytywnych efektów. Po wystawieniu przedstawienia została przeprowadzona ewaluacja programu poprzez skierowanie do wychowanków ankiety obejmującej następujące zagadnienia:

  • efektywność programu (stopień zrealizowania i wyrazistość celów, słabe i mocne punkty w realizacji programu na przyszłość),
  • zawartość merytoryczna,
  • zróżnicowanie form i metod pracy z wychowankami,
  • stopień motywacji i zainteresowania wychowanków,
  • stopień spełnienia oczekiwań młodzieży.

Podsumowując stwierdzam, że wychowankowie zaproponowane zajęcia odbierają pozytywnie oceniając je bardzo wysoko pod względem spełnienia własnych oczekiwań, celów, metod i form pracy oraz rozwoju zainteresowań. W trakcie zajęć nauczyli się: systematyczności, dokładności, odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka, poruszania się na scenie, opanowania tekstu pamięciowo oraz planowania pracy. Wychowankowie wypowiadają się, że czują się docenieni dzięki pozytywnym słowom, które usłyszeli od widowni oraz napisanym w gazecie. Ponadto twierdzą, iż do takich działań nie muszą być w żaden sposób motywowani, gdyż dzięki takim przedsięwzięciom rozładowują negatywne emocje, przyjemnie spędzają czas, nawiązują prawidłowe kontakty interpersonalne, a przez to lepiej funkcjonują w Ośrodku.

Donata Witek - Dłużak


Copyright by MOW | Design by Sliffka