Strona główna | Kontakt

. . : Artykuły

Zadaniem statutowym Ośrodka dla młodzieży niedostosowanej społecznie, realizowanym w ramach działalności internatu i szkoły jest: eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi czyli – inaczej mówiąc – jak najlepsze dostosowanie ich do życia społecznego.

Istota socjoterapii jako grupowej metody korekcyjnej dla naszych wychowanków jest zgodna z ogólnymi założeniami Programu Resocjalizacyjno – Wychowawczego Ośrodka. W pracy socjoterapeutycznej zasadniczą kwestią jest przestrzeganie reguł i zasad w grupie. Prawidłowe wdrożenie norm, wspólne ich przyjęcie przez prowadzącego i wszystkich uczestników grupy oraz ich egzekwowanie stanowi ważny element terapii i rozwoju uczestników grupy socjoterapeutycznej. Obok zajęć na tworzenie i integrację grupy, na początku cyklu znalazły się zajęcia ustalające reguły/ normy grupowe. Osoba prowadząca sama jest nośnikiem norm; stanowi ważny model - własnym przykładem pokazuje, jakie zachowania są pożądane w grupie i w ten sposób modeluje zachowania uczestników.

Po ustaleniu i przyjęciu zasad grupowych oraz zintegrowaniu grupy socjoterapeutycznej, można przystąpić do realizacji istotnych zagadnień, zgodnych z potrzebami wychowanków.

Obserwacje i analizy cech osobowościowych wychowanków potwierdzają, że obraz samego siebie u wychowanków jest zakłócony: najczęściej występuje obniżone poczucie własnej wartości, nieumiejętność dokonania realistycznej samooceny; zdarza się, że wychowankowie dokonują idealistycznej oceny siebie i swoich możliwości – życzeniowo przedstawiają siebie w korzystniejszym świetle. Ważne jest skonfrontowanie oceny własnej z oceną dokonywaną przez innych – to daje możliwość korygowania swojego zachowania. Jeśli samoocena jest prawidłowa, zgodna z rzeczywistymi wartościami jednostki – stwarza warunki ukształtowania pozytywnej postawy jednostki wobec norm społecznych. Dlatego ważne jest włączenie w zajęcia socjoterapeutyczne dla wychowanków zagadnień z zakresu budowania pozytywnego poczucia własnej wartości i realistycznej samooceny – by wychowankowie mieli możliwość skorygować swoją samoocenę, odkryć swoje mocne strony i możliwości oraz doświadczyć sytuacji, w których otrzymują od innych pozytywne informacje zwrotne na swój temat.

Kolejnym ważnym obszarem, w którym wychowankowie wymagają korekty jest sfera uczuć. Wskutek wielu doznanych doświadczeń urazowych wychowankowie mają zakłóconą sferę uczuciowości: często przeżywają nieprzyjemne, zawikłane uczucia; w sytuacjach odbieranych jako subiektywnie trudne reagują przesadnie; ich zdolności/ umiejętności emocjonalne są zmniejszone, są mało empatyczni w relacjach z innymi, nie liczą się z odczuciami innych. Ważne jest więc, by wychowankowie nauczyli się rozpoznawać, nazywać uczucia swoje i innych oraz – by mieli szansę doświadczać (dawać i odbierać) uczucia pozytywne w różnych sytuacjach społecznych.

Wychowankowie mają trudności z jasnym wyrażaniem swoich uczuć; nie potrafią się komunikować z innymi w sposób efektywny; przeżywają różne sytuacje trudne, konfliktowe w relacjach z innymi (dorosłymi, rówieśnikami). W pracy socjoterapeutycznej z wychowankami ważne jest więc nauczenie ich zasad prawidłowej komunikacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Kolejny obszar pracy socjoterapeutycznej z wychowankami dotyczy rozwijania sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi, kontrolowania własnych napięć, emocji negatywnych, radzenia sobie ze złością czy agresją ze strony innych osób, kształtowania postawy tolerancji wobec innych. W trakcie dalszych zajęć poruszana jest problematyka środków uzależniających (alkohol, narkotyki) – z naciskiem na konstruktywne umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętność dokonywania wyborów i brania odpowiedzialności za siebie.

Realizując cykl zajęć socjoterapeutycznych dla grupy wychowanków ważna jest świadomość, że wychowankowie pozostają ze sobą w innych relacjach (formalnych i nieformalnych); mogą przenosić różne swoje problemy, wzajemne nastawienia, bieżące konflikty i ujawniać je w czasie zajęć. Należy więc brać pod uwagę aktualne sytuacje i zdarzenia, które występują w życiu wychowanków pomiędzy spotkaniami grupy oraz podjąć próbę ich rozwiązania/ przeanalizowania w trakcie zajęć.

Zakres tematów zajęć socjoterapeutycznych dla wychowanków:

1)
 1. Tworzenie grupy – jesteśmy grupą.
 2. Ustalanie reguł grupowych.
 3. Czym są emocje? Sporządzenie wykazu uczuć.
 4. Rozpoznawanie uczuć swoich i innych.
 5. Jaki jestem? – analiza swoich mocnych i słabych stron.
 6. Budowanie poczucia własnej wartości – moje sukcesy i osiągnięcia.
 7. Jak zwalczyć negatywne myślenie o sobie – techniki afirmacji.
 8. Wyznaczanie celów życiowych – moja droga życiowa.
 9. Jak skutecznie porozumiewać się z innymi? Aktywne słuchanie.
 10. Komunikacja niewerbalna.
 11. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem.
 12. Sposoby kontrolowania negatywnych reakcji emocjonalnych poprzez:
  • ćwiczenia oddechowe,
  • rozluźnianie napiętych mięśni,
  • trening relaksacyjny.
 13. Co to znaczy być asertywnym? Wprowadzenie pojęcia asertywności.
 14. Ćwiczenie umiejętności asertywnych: jak asertywnie odmawiać?
 15. Skuteczne sposoby kontrolowania złości.
 16. Agresja jako reakcja na przeżywaną frustrację.
 17. Wpływ środków uzależniających na zachowania agresywne.
 18. Inni – odmienność jako przyczyna przemocy wśród młodzieży. Kształtowanie postawy tolerancji.
 19. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
 20. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 21. Rozwijanie pozytywnych zainteresowań.

Cykl zajęć socjoterapeutycznych stanowi jedną z ofert działań psychologiczno – pedagogicznych, którą objęci są wychowankowie naszego Ośrodka. Im wcześniej zaproponujemy wychowankom skuteczne i ciekawe dla nich formy oddziaływań korekcyjnych, tym większa szansa, że skorzystają z proponowanej oferty – w celu modyfikacji swoich zachowań i lepszego przystosowania społecznego. Ważne jest odpowiednie uświadomienie i zmotywowanie wychowanków, aby na zasadzie dobrowolności chcieli uczestniczyć w zajęciach, by aktywnie włączali się w proponowane ćwiczenia korygujące i rozwijające ich możliwości; jednym słowem - by zechcieli skorzystać z oferowanej im pomocy.

Opracowała - Elżbieta Domagalska


Copyright by MOW | Design by Sliffka